Kontaktujte nás ! svecova@pravnik-svecova.sk
Radi poslúžime vhodnou radou pri riešení Vašich bežných životných problémov.

img

Občianske právo

Občianske právo zamerané na vypracovávanie a posudzovanie rôznych civilných zmlúv, riešenie rôznych civilných sporov a právnych problémov ako napr. susedské vzťahy, dedičské otázky, vecné práva, vecné bremená, záložné práva a iné zabezpečovacie úkony a prostriedky, nájomné vzťahy, vlastnícke spory a podobne

img

Obchodné právo

Obchodné právo zamerané najmä na vypracovávanie a posudzovanie obchodných zmlúv a inej obchodnej dokumentácie, vypracovávanie všeobecných obchodných podmienok, analýzu obchodných rizík, vypracovávanie obchodných plánov a projektov ako podkladov pre rôzne verejné súťaže a tendre, a podobne

img

Rodinné právo

Rodinné právo zamerané najmä na právnu asistenciu v rozvodovom konaní, pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určení výživného, riešenie právnych otázok maloletých, riešenie právnych otázok pri dedičstve a podobne

img

Pracovné právo

Pracovné právo zamerané na riešenie pracovnoprávnych otázok a sporov, riešenie rôznych personálnych a iných iných otázok, príprava a vypracovanie pracovnoprávnych zmlúv, pracovnoprávnych dokumentov a interných pracovnoprávnych noriem a podobne

img

Spotrebiteľské právo

Spotrebiteľské právo zamerané na riešenie spotrebiteľských otázok a sporov, spotrebiteľských podnetov smerujúcich na Slovenskú obchodnú inšpekciu a podobne

img

Poistné právo

Poistné právo so zameraním na riešenie otázok zodpovednosti za škodu, uplatnenia nárokov z poistenia, právna asistencia pri likvidácii poistných udalostí, zastupovanie v sporoch vedených voči poisťovniam, a podobne

img

Realitné právo

Realitné právo a správa nehnuteľností so zameraním na prípravu kúpno-predajnej dokumentácie pri prevode vlastníctva nehnuteľností, vypracovanie nájomných zmlúv, právne poradenstvo a posudzovanie stavieb a nehnuteľností z právnych hľadísk, zastupovanie v katastrálnom alebo stavebnom konaní a podobne

img

Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva so zameraním na riešenie a posudzovanie otázok súvisiacich s autorským právom, ochrannou známkou ich registráciou, licenčnými zmluvami, zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva, a podobne