Poskytovanie právnych služieb je spojené s mimosúdnym aj so súdnym vymáhaním pohľadávok a oprávnených nárokov, právnou obhajobou, zastupovaním v súdnych a iných konaniach, zastupovaním na príslušných orgánoch štátnej správy a samosprávy, vrátane zastupovania v exekučnomkonaní (vypracovanie žalôb a iných právnych podaní, mimosúdnych dohôd, zmlúv o postúpení pohľadávok, exekučných návrhov atp.).

V súvislosti s vyššie uvedenými činnosťami advokátska kancelária poskytuje aj právne poradenstvo v oblasti :

  • auditovania nehnuteľností
  • auditovania marketingových aktivít a reklamy
  • personálneho auditu
  • auditovania poistných rizík
  • prípravy podkladov pre verejné súťaže

Ako doplnkovú činnosť ponúkame asistenciu a prípravu tematických školení, seminárov zameraných na vzdelávanie z vybraných oblastí práva.