Sídlo: Štefunkova 9Bratislava 821 03
Pracovisko: Sv. Vincenta č. 1Bratislava 821 03

Rozsah právnych služieb

Rozsah našich právnych služieb

Poskytovanie právnych služieb je spojené s mimosúdnym aj so súdnym vymáhaním pohľadávok a oprávnených nárokov, právnou obhajobou, zastupovaním v súdnych a iných konaniach, zastupovaním na príslušných orgánoch štátnej správy a samosprávy, vrátane zastupovania v exekučnomkonaní (vypracovanie žalôb a iných právnych podaní, mimosúdnych dohôd, zmlúv o postúpení pohľadávok, exekučných návrhov atp.).

V súvislosti s vyššie uvedenými činnosťami advokátska kancelária poskytuje aj právne poradenstvo v oblasti :

auditovania nehnuteľností
auditovania marketingových aktivít a reklamy
personálneho auditu
auditovania poistných rizík
prípravy podkladov pre verejné súťaže
Ako doplnkovú činnosť ponúkame asistenciu a prípravu tematických školení, seminárov zameraných na vzdelávanie z vybraných oblastí práva.