Sídlo: Štefunkova 9Bratislava 821 03
Pracovisko: Sv. Vincenta č. 1Bratislava 821 03

Likvidácia poistnej udalosti skoro bez konca, alebo poistený v koncoch

Po 7 rokoch rozhodol súd, že poisťovňa je povinná uhradiť poistenému sumu cca 8.800,-EUR spolu so 14 % úrokom z omeškania ročne, čo k dnešnému dňu predstavuje ďalších cca 8.600,-EUR a nahradiť mu trovy konania cca vo výške 5.000,-EUR, t.j. spolu: 22.400,-EUR.

Poisťovňa odmietla plniť v čase opravy motorového vozidla v autorizovanom servise výmenu motora, ktorá bola v znaleckom posudku označená ako škoda, ktorá vznikla v priamej súvislosti s dopravnou nehodou. Hodnota zamietnutej opravy bola cca 5. 000,- EUR.

Ak by v tom čase poisťovňa odborne, komplexne a kompetentne posúdila danú poistnú udalosť a výmenu motora by zahrnula do poistného plnenia, ušetrila by k dnešnému dňu 17.400 EUR.

Na začiatku bola dopravná nehoda pri ktorej jedno vozidlo nedalo prednosť druhému.

Vozidlo nášho klienta /poškodeného/ bolo opravované v autorizovanom servise, kde poisťovňa vykonala následné obhliadky poškodených častí vozidla.

Po ukončení opravy autorizovaný servis vyzval vlastníka, aby si prišiel prevziať opravené motorové vozidlo spoločne s faktúrou za opravu.

Dôkazom o tom, že išlo o rozsiahle poškodenie a následnú rozsiahlu opravu je cena za opravu z faktúry servisu cca 290.000,- SKK /9. 626 EUR/.

Pri preberaní vozidla nastala situácia, ktorá roztočila kolotoč protichodných argumentov tak zo strany autorizovaného servisu, ako aj zo strany poisťovne ohľadne neexistencii nároku poisteného na náhradu nákladov na výmenu motora.

Po naštartovaní motorového vozidla došlo k tzv. zadretiu motora, spôsobeného mikroprasklinou na bloku motora, korá ako bolo následne dvoma znaleckými posudkami preukázané, vznikla v priamej súvislosti s dopravnou nehodou.

Nakoľko znalecké posudky jednoznačne preukázali, „že zistené poškodenie bloku motora nebolo možné identifikovať bez doplnenia prevádzkových náplní a následného spustenia motora“ dokázalo, že autorizovaný servis pri oprave motorového vozidla postupoval správne a za škodu teda nezodpovedá, s čím sa následne stotožnil prvostupňový a následne túto skutočnosť potvrdil aj krajský súd.

Keby poisťovňa od začiatku pristupovala k danej poistnej udalosti s náležitou odbornou starostlivosťou a sama by celú technickú, ale aj právnu stránku poistnej udalosti komplexne, ako špecializovaná a odborná osoba prehodnotila, mohol poistený dostať poistné plnenie ešte v roku 2008 a nie až o dlhé roky neskôr.